Vedtekter

Vedtekter for Sørum Jazzklubb, stiftet 8. noveember 2002

Revidert og vedtatt på årsmøtet 10.04.2011

§ 1. FORMÅL

Sørum Jazzklubb skal arbeide for å fremme Jazzens plass i Sørum
Opplæring
Kulturelt samarbeid og Musikkpolitikk for musikklivet i kommunen

§ 1.1 Jazzens plass i Sørum

Klubbens mål er å arrangere jazzkonserter og jazzrelaterte prosjekter for å skape et stabilt og variert tilbud i kommunen.

§ 1.2 Opplæringsvirksomhet

Sørum Jazzklubb er medlem i Norsk Jazzforum, og skal gjennom sine prosjekter hjelpe den enkelte medlem og musiker i Sørum til et mer meningsfylt liv ved å:

Bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling

Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk

§ 1.3 Kulturelt samarbeid

Sørum Jazzklubb er et kulturelt samarbeidsorgan i Sørum, med konserter og ungdomsprosjekter som sentrale oppgaver.

§ 1.4 Musikkpolitikk

For å nå sine mål skal Sørum Jazzklubb utøve musikpolitisk arbeid i kommunen og nasjonalt i samarbeid med Norsk Jazzforum, og være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan for medlemmene.

§ 2MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpent for alle interesserte.

§ 2.1Medlemskontingent

Medlemskontingenten blir fastsatt av årsmøtet for påfølgende år. Betalt kontingent medfører stemmerett på klubbens årsmøte.

Medlemskontingenten blir fastsatt av årsmøtet for påfølgende år. Betalt kontingent medfører stemmerett på klubbens årsmøte.

§ 2.2Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig.

Utmelding skal skje skriftlig Medlemmer som ikke har betalt kontingenten i løpet av året strykes som medlemmer.

Det sendes krav om kontingent og 1 purring. 

§ 3ORGANISASJON

Sørum Jazzklubb er en frittstående klubb, medlem i Sørum Kulturforum og Norsk Jazzforum, samt andre organisasjoner styret finner aktuelt.

§ 4ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av april.

§ 4.1Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest fire – 4 – uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest tre – 3- uker før årsmøtet.

§ 4.2 Dagsorden for årsmøtet

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling og sakliste
b. Valg av dirigent og referent
c. Valg av to protokollunderskrivere

2. Godkjenning av styrets beretning

3. Godkjenning av revidert regnskap for foregående år

4. Behandling av budsjett for kommende periode, herunder å fastsette kontingent.

5. Valg av

a. Leder – velges særskilt for ett år om gangen

b. Styremedlemmer for 2 år*

c. To varamedlemmer til styret for ett år

d. To medlemmer til valgkomite for to år

6. Oppnevning av revisor for kommende to-års periode

7. Innkomne saker

*Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. For å unngå at alle styremedlemmene går ut samtidig, skal det etter første ordinære driftsår i klubben foretas nyvalg på 2 styremedlemmer. Hvem som står på valg etter ett år, fastsettes ved loddtrekning.

§ 4.3 Ekstraordinært årsmøte

Dersom styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slik innkalling skal skje med minst en måneds varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Styrets sammensetning

Styret velges av årsmøtet og består av 5 – 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styrets leder velges i særskilt valg av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv.

§ 5.2 Styrets mandat og oppgaver

Styret skal:

  • Lede Sørum Jazzklubb i perioden mellom årsmøtene
  • Iverksette årsmøtets vedtak
  • Oppnevne utvalg
  • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
  • Utarbeide årsmelding og regnskap
  • Fremme forslag til eventuelle prosjekter og budsjett

§ 6 ENDRING I VEDTEKTENE

Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

§ 7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Sørum Jazzklubb behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Sørum Jazzklubb minst to måneder før årsmøtet.

Til oppløsning kreves ¾ stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal legges fram for styret i Sørum Kulturforum, som ivaretar disponible midler inntil ny klubb kan etableres.