Vedtekter

Vedtekter for Sørum Jazzklubb, stiftet 8. noveember 2002

Revidert og vedtatt på årsmøtet 10.04.2011 og 23.09.2021

§ 1.      FORMÅL

Sørum Jazzklubb skal arbeide for å fremme

  • Jazz som musikkform i gamle Sørum kommune.
  • Kulturelt samarbeid
  • Musikkpolitikk for musikklivet i Lillestrøm kommune.

§ 1.1 Jazz som musikkform i gamle Sørum kommune.

Klubbens mål er å arrangere jazzkonserter og jazzrelaterte prosjekter for å skape et stabilt og variert tilbud i gamle Sørum kommune.

§ 1.2 Kulturelt samarbeid.

Sørum Jazzklubb er et kulturelt samarbeidsorgan i gamle Sørum kommune, med konserter som sentral oppgave.

§ 1.3 Musikkpolitikk

For å nå sine mål skal Sørum Jazzklubb utøve musikkpolotisk arbeid i Lillestrøm kommune og nasjonalt i samarbeid med Norsk Jazzforum, og være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan for medlemmene.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpent for alle interesserte.

§ 2.1 Medlemskontingent

Medlemskontingenten blir fastsatt av årsmøtet for påfølgende år. Betalt kontingent medfører stemmerett på klubbens årsmøte.

§ 2.2 Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig.

Utmelding skal skje skriftlig Medlemmer som ikke har betalt kontingenten i løpet av året strykes som medlemmer.

Det sendes krav om kontingent og 1 purring. 

§ 3 ORGANISASJON

Sørum Jazzklubb er en frittstående klubb, medlem i Lillestrøm Musikkråd og Norsk Jazzforum, samt andre organisasjoner styret finner aktuelt.

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av april.

§ 4.1 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest fire – 4 – uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest tre – 3- uker før årsmøtet.

§ 4.2 Dagsorden for årsmøtet

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling og sakliste
b. Valg av dirigent og referent
c. Valg av to protokollunderskrivere

2. Godkjenning av styrets beretning

3. Godkjenning av revidert regnskap for foregående år

4. Behandling av budsjett for kommende periode, herunder å fastsette kontingent.

5. Valg av

a. Leder – velges særskilt for ett år om gangen

b. Styremedlemmer for 2 år*

c. To varamedlemmer til styret for ett år

d. To medlemmer til valgkomite for to år

6. Oppnevning av revisor for kommende to-års periode

7. Innkomne saker

*Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. For å unngå at alle styremedlemmene går ut samtidig, skal det etter første ordinære driftsår i klubben foretas nyvalg på 2 styremedlemmer. Hvem som står på valg etter ett år, fastsettes ved loddtrekning.

§ 4.3 Ekstraordinært årsmøte

Dersom styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slik innkalling skal skje med minst en måneds varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Styrets sammensetning

Styret velges av årsmøtet og består av 5 – 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styrets leder velges i særskilt valg av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv.

§ 5.2 Styrets mandat og oppgaver

Styret skal:

  • Lede Sørum Jazzklubb i perioden mellom årsmøtene
  • Iverksette årsmøtets vedtak
  • Oppnevne utvalg
  • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
  • Utarbeide årsmelding og regnskap
  • Fremme forslag til eventuelle prosjekter og budsjett

§ 6 ENDRING I VEDTEKTENE

Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

§ 7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Sørum Jazzklubb behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Sørum Jazzklubb minst to måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves ¾ stemmeflertall. Før oppløsing av Sørum Jazzklubb, skal styret innstille overfor et ekstraordinært årsmøte hvordan klubbens eiendeler og midler skal disponeres for å fremme musikklivet i gamle Sørum kommune.